31 augusti 2014

The 4 Disciplines of Execution - 4DX

Kontentan #12/2014 summerar boken "The 4 Disciplines of Execution (4DX) - achieving your wildly important goals" skriven av gänget Chris McChesney, Sean Covey och Jim Huling. Alla författarna är knutna till företaget FranklinCovey
Denna bok beskriver en lösning som får medarbetarna att rikta sin energi mot angelägna och tydliga mål och inte bara fokusera på det som måste göras här och nu. Metoden 4DX innebär ett nytt sätt att tänka och arbeta vilket skapar både engagemang, högre arbetsmoral och ansvarstagande.

mySummary av Kontentans sammanfattning:

Alla chefers stora utmaning
Många övergripande affärsmål kräver en förändring av medarbetarnas beteende. Detta är nog den största utmaning en chef kan ställas inför, men med de fyra disciplinerna för exekvering (4DX) lyckas det varje gång!

Den största fienden när det kommer till att genomföra strategier och nå nya mål är det dagliga arbetet, dvs den virvelvind av uppgifter som äter upp medarbetarnas tid och som krävs, bara för att hålla dörrarna öppna och kunderna nöjda. Lösningen heter 4DX - en fyrstegsprocess som fullkomligt kommer ändra ditt och dina medarbetares arbetssätt:
Disciplin 1: Fokusera på det vilt viktiga
Disciplin 2: Använd dig av de ledande måtten
Disciplin 3: Skapa en inspirerande måltavla
Disciplin 4: Säkerställ regelbundet ansvarstagande

Disciplin 1: Fokusera på det vilt viktiga
Första steget är att fokusera all energi på ett eller högst två affärsmål som verkligen kommer att göra skillnad, istället för att arbeta halvhjärtat mot ett stort antal mål. Ofta ligger det viktigaste affärsmålet utanför det dagliga arbetet. Det kan handla om en helt ny strategi eller lansering av en ny produkt.  Oavsett vilken typ av mål du väljer ska du inte bara inrikta dig på att nå det, utan också på att förändra dina medarbetares beteende så att målet blir en naturlig del av arbetet. Ett lysande exempel på ett klart och tydligt mål är när John F Kennedy 1961 inför kongressen förklarade att nationen skulle ha som mål att landa på månen och få besättningen levande tillbaka till jorden före 1960-talets utgång.

Disciplin 2: Agera på de ledande måtten
När du har formulerat ett vilt viktigt mål är det dags att bestämma vilka åtgärder som behövs för att nå målet. Fokusera  på de ledande måtten, dvs sådana mått som du själv kan påverka, jmf hur ofta jag servar bilen (ledande mått) kontra hur ofta bilen går sönder (laggande mått). Definiera kortsiktiga åtgärder, dags och veckovis, som i förlängningen leder till målet och därmed snabbt kan anpassas till nya skeenden, samtidigt som den är helt inriktad på det övergripande målet.

Disciplin 3: Ha en inspirerande måltavla
Det är viktigt att försäkra sig om att alla vet hur det går och lätt kan se om de håller på att vinna. Utforma en resultattavla som är enkel och lätt att överblicka, som är synlig, som visar både de laggande och de ledande måtten samt som slutligen visar om ni vinner eller förlorar.

Disciplin 4: Regelbundet ansvarstagande
Det sista steget handlar om att medarbetarna gör personliga åtagande till hela teamet och ser till att dessa åtagande genomförs. Ha veckomöten på 20-30 minuter där ni fastställer den närmaste veckans åtagande. Dessa möten tar endast upp åtgärder som påverkar resultattavlan, aldrig brandkårsutryckningar kopplade till det dagliga arbetet.

Så implementerar du 4DX i ditt team
Hundratals organisationer arbetar idag med 4DX. Implementationen kan vara komplex, men den lägger grunden för den beteendeförändring som krävs för att nå de utvalda, övergripande affärsmålen.

Disciplin 1:
Sätt ej omöjliga mål utan mål som utmanar medarbetarna att göra sitt allra bästa, och som är möjligt att nå med engagemang och ansträngning.

Disciplin 2:
Identifiera de idéer som har störst inverkan på det övergripande målet. Det idealiska delande måttet påverkar resultatet på ett positivt sätt - dessutom ska medarbetare ha direkt inflytande över måttet.

Disciplin 3:
Alla ska kunna se måltavlan och se förändringarna dag efter dag. Det spelar ingen roll vilket material du väljer för måltavlan (whiteboard, affisch, svart tavla…) - det viktiga är att den uppdateras.

Disciplin 4:
Det är viktigt att få medarbetarna att känna ansvar. Lösningen är veckomöten där varja medarbetare formulerar egna specifika åtagande och på så sätt för teamet närmare målet. Var noga med att fira framgångar.

4DX för  hela organisationen
Några råd från Dave Grissen (från hotellkedjan Marriott International) som har implementerat 4DX på 700 hotell i Nordamerika.

 1. Anpassa implementeringen till er interna kultur - processen fungerar i alla kulturer men beakta den interna kulturen innan ni beslutar exakt tillvägagångssätt.
 2. Inse att det är svårare att implementera 4DX-processen i en organisation som redan är framgångsrik - chefer som kämpar mot dåliga resultat är villigare att prova nytt.
 3. Se till att alla chefer tar sitt ansvar - Alla chefer måste vara med till 100% och känna att högsta chefen följer deras arbete.
 4. Skaffa den infrastruktur som krävs - utbilda interna 4DX-coacher, ta fram rätt verktyg, system och utbildning.
 5. Kom ihåg att implementeringen av 4DX ökar engagemanget - varje anställd ser hur hans eller hennes arbete påverkar resultattavlan varje vecka, vilket eldar till ökat engagemang.
Det är viktigt att implementeringen görs av närmsta chef - det skapar de hållbara resultaten. Fördelarna blir då också att du som chef tvingas lära dig det ordentligt så du kan lära ut det till andra och att du blir en förespråkare som tvingas "leva som du lär".

Såhär förklaras 4DX på YouTube:

30 augusti 2014

Framtidens ledarskap av Pia Vingestråhle

Jag har läst boken "Framtidens ledarskap - om konsten att leda människor på ett hållbart och framgångsrikt sätt" av Pia Vingestråhle. Min första spontana känsla är att detta är en oerhört lättläst bok och att jag håller med om i princip allt som Pia skriver. Spännande!

Pia har en ambition att boken ska vara praktisk och att den "ska väcka tankar och idéer kring hur du kan leda människor". Det tycker jag hon lyckas alldeles utmärkt med. Hon går igenom de olika aspekterna av det framtida hållbara ledarskapet och ger handfasta tips på hur man kan agera i olika situationer. Ibland får jag för mig att språket är "för enkelt", för icke-akademiskt och "för pratigt", för att passa min egen personlighet. Men, det säger väl mer om mig än om den här boken…

Fokus är på att beskriva en ledares relation med sina anställda. Ett kapitel handlar om olika ledarstilar och ställer frågan: Vilken chef vill du vara?
Här är det lätt att känna igen sig och få tips på hur man själv vill vara samt hur man absolut inte vill bli uppfattad. T ex får man inblick i hur "kontrollfreaken" skapar frustration, "kompisen" skapar otydlighet, "musslan" kör med en helt egen agenda, "fiskmåsen" brukar vara skrikig och skiter nedåt, "idésprutan" kastar kreativt ut nya idéer utan att fullfölja dem,  "den försiktige" fattar inga egna beslut och står inte upp för sin egen åsikt, "kritikern" som alltid vet bäst själv...

Vem vänder sig då denna bok till?
Pia skriver i inledningen att "boken vänder sig i första hand till dig som är chef, ledare eller som har personalansvar". Min bedömning är att denna bok passar bra för personer som är nya i ledarrollen alternativt de som kört fast och vill ha inspiration för att ta ett steg vidare mot ett mer modernt framtida ledarskap. För mig gav inte den här boken några direkt nyheter, men den har lyckats paketera ett synsätt på hur det framtida ledarskapet bör se ut och därför fyller den väl sin plats även i min bokhylla.

För att ni ska få en inblick i vad Pia ser som ett mer modernt framtida ledarskap kommer här min exformativa summering - små axplock kring det framtida ledarskapet som jag själv helt och hållet står bakom...

Framtidens ledare:
 • Du känner dig själv och är stabilt grundad i dina värderingar
 • Du är uppriktigt intresserad av att leda människor
 • Du ser och bekräftar dina medarbetare
 • Du är närvarande och har modet att ta tag i och lösa problem som dyker upp
 • Du arbetar för glädje på arbetsplatsen
 • Du arbetar för att dina medarbetare ska hitta sin inre drivkraft och inspiration
 • Du inser att alla människor är olika och du kommunicerar och möter alla där de befinner sig
 • Du är prestigelös och låter andra människor komma fram

CFO asks CEO: "What happens if we invest in developing our people and then they leave us?"
CEO: "What happens if we don´t, and they stay?"

"Lagen om frivillighet" bygger på att en person som frivilligt tar tag i en uppgift oftast är både positiv och inspirerad när uppgiften ska genomföras.

Var dig själv - och var ärlig!

För att leda andra måste man först kunna leda sig själv.

Citat från Sören Kierkegaard:
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår...

Förslag - köp boken t ex på Bokus och Adlibris.

Från YouTube - en video med Pia:


25 augusti 2014

EQ hos framgångsrika ledare

Vilka emotionella kompetenser krävs för att bli en framgångsrik ledare?
Detta har Steven J. Stein beskrivit i böckerna "Emotional Intelligence for dummies" samt "The EQ edge - emotionell intelligence and your success".

I en genomarbetad studie utförd vid CCL (Center for Creative Leadership) i North Carolina, USA, har man identifierat fyra fundament som är extra viktiga om man ska bli en framgångsrik ledare.

De kan beskrivas enligt nedan:

Being centered and grounded
Framgångsrika ledare har kontroll på sig själv, har ett stabilt humör och en väldigt bra självbild/självkänsla med insikt i sina styrkor och svagheter. De balanserar sitt arbetsliv och privatliv på ett bra sätt. De är tydliga med vad de står för och har bra koll på sina känslor och drivkrafter. Dessutom klarar de press bra.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är socialt ansvar, stresstolerans, impulskontroll och optimism.

Having the ability to take action
Framgångsrika ledare tar bra beslut samtidigt som de lyssnar på andras åsikter. Därefter exekverar de och ger sig inte i första taget.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är självhävdelse, självständighet och optimism.

Having a participative management style
Framgångsrika ledare säkerställer att medarbetarna är involverade i planeringen av verksamheten. De är duktiga på att lyssna och att kommunicera och ser hela tiden till organisationens bästa. De ger positiv återkoppling så ofta de kan och eftersträvar konsensus kring viktiga beslut.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är empati, socialt ansvar, sociala relationer, impulskontroll och livsglädje.

Being tough minded
Framgångsrika ledare har ett spänstigt (resilient) sätt att hantera hinder och svåra situationer. De framhärdar och håller ut för att hantera press och motgångar. De klarar av att bibehålla tillförsikten trots tuffa tider.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är självkänsla, stresstolerans och impulskontroll.

Så, sammantaget kan man summera att du som framgångsrik ledare bör ha följande kompetenser:
 • vara tydlig mot andra med vad du tänker
 • bry dig om dem du jobbar med
 • inte bli stressad i onödan
 • generellt vara på ett gott humör
 • effektivt kunna läsa av andras känslor och tankegångar
 • veta vad du är bra på
 • få saker gjorda
Om du utöver detta t ex har skapligt hög kognitiv kapacitet, bra industri- och marknadskännedom, teknisk kompetens samt viss finanskunskap så är du hemma…

Slutligen Enjoy, Steven Stein, pratar på TEDxUTSC:  

"Evoking reality from reality TV - what emotional intelligence can teach us"

20 augusti 2014

Hmm eller Mmm? av Dennis Westerberg

Jag har haft koll på Dennis Westerberg ett tag - via hans blogg och via ett NLP-nätverk på Facebook. Dennis är en glad påg från Furulund som blivit musiker och artist som sedermera också tagit roller som entreprenör, coach och föreläsare. Dennis har för ett tag sedan släppt en bok med titeln "Hmm eller Mmm? - nedkokat och uppklokat". Den är bra. Den är underfundig, klok och specifik. Den kräver att man ger sig själv tid att reflektera över orden, dess innebörd och dess inbördes ordning. Sylvasst, träffsäkert och konstnärligt. Helt enkelt en bok innehållande en hel del exformation.

Mina "best of" från kapitlet Dennis Filosoferar:

- När fiasko
       är uteslutet…
…saknas…
…potential…
…för..
…succé.


- Problemet 
         är sällan…
…att du inte…
…HAJJAR…
…vad som behöver…
…göras.
                                   Snarare…
                                   …att du inte…
                                   …GÖR…
                                   …det…
                                   …du…
                                   …hajjat.


                                   - Har du 
                                            tänkt på
                                    att vi gärna kallar…
…deras kultur…
…för mög…
…och vårt mög…
…för…
…kultur?

- Du kan få
   vad du vill
                      i livet…
…genom att…
…ge…
…till andra…
…just det…
…de…
…vill…
…ha.


Köp boken på bokus eller adlibris.

Se Dennis på YouTube:

8 augusti 2014

Du läcker vad du tänker, säger Christer Olsson

Jag kände att det var viktigt för mig att göra en summering av boken "Du läcker vad du tänker" skriven av Christer Olsson.
Jag har valt ut ett exformativt påstående från varje kapitel - layouten är oftast min egen:

Jag hävdar att just detta ord: "utvecklingsbenägen" är det bästa sättet att beskriva en framgångsrik människa.

Om du inte funderar och drar en slutsats av din erfarenhet, så blir du inte klokare. Skriv dagbok.

Det är i det långa loppet din förmåga att göra många små förändringar i rätt riktning som kommer att avgöra kvaliteten på ditt liv.

Fokus på dig själv. Gör ditt bästa. Och lita på att de andra gör samma sak.

Just do it!

En handling startar i ditt undermedvetna 0,38 sekunder innan ditt medvetna jag blir medveten om att du tänker utföra den.

De tankeprocesser som ledde till en klok överlevnadsstrategi för 10.000 år sedan kan vara rent kontraproduktivt idag.

Carpe diem quam minimum credula postero.

Livet består inte av måsten utan av… val!

Nästa gång du själv vill göra intryck på någon börja med att lyssna.

Exformationen står för mer än 90% av din trovärdighet. 
Fejka inte. Var dig själv. Då gör det inget att du läcker.

Lycka är något att göra, någon att älska och något att se fram emot.

En överdriven styrka blir en svaghet. Svagheter är överdrivna styrkor.

Framgång förutsätter nytänkande. Nytänkande förutsätter nya tankar.

En gång i tiden var föredragshållaren Christer Olsson en man utan tillräcklig tilltro till sin egen förmåga.

Behovet av att bli behövd är en instinkt.

Du måste väcka en känsla. Människor tycker om människor som tycker om människor.

Mina tre cirklar är: Mina relationer, mitt yrkesliv och min hälsa.

Det kan vara olikheten som gör dig intressant och attraktiv.

EQ: Entusiasm. Självkontroll. Uthållighet. Förmåga att lyssna. Intuition. Fantasi. Samarbetsförmåga. Empati. Social begåvning. Det är "känslan" som styr.

Jag älskar dig till 80%. Och resten har jag bestämt mig för att acceptera.

Finns det en grundläggande respekt, så är kärleken inte så långt borta. 
Finns det ingen respekt - så är det svårt.

Acceptans vid en separation uppstår när du slutar jaga efter din historia.

Jag tänker ibland att bästa sättet att skapa den goda relationen inte är att hitta rätt person. 
Utan att lära sig älska den person man hittat.

Vi är INTE jämlika, man och kvinna. Vi ÄR olika. Dock ska vi vara helt JÄMSTÄLLDA.

Lär ditt barn att längta! Att anstränga sig för något och sedan få se och uppleva ett resultat av arbetet.

Det auktoritära icke empatiska ledarskapet är lika fel med barnen som på jobbet.

Gläd dig åt de dagar du har kvar med dina barn och gör det mesta av minutrarna. 
Då blir du den du vill ha varit för dina barn.

Med god karaktär slipper du hamna i situationer där du behöver god disciplin.

Det tar 21 dagar att skapa en vana om du upprepar en aktivitet varje dag.

Det handlar också om att vara öppen och receptiv för en föränderlig värld. 
Jag tror tricket är att vara förberedd på det oförutsägbara.

Din personlighet stadfästs till mellan 40-60% av dina gener. Den andra delen av din personlighet formas av den miljö du växer upp i. Sedan, runt 20-25 år så fossiliseras den.

Jag brukar fråga mig själv: Vad skulle en modig människa ha gjort just nu?

"I rädslan förhåller sig människan till det farliga i omvärlden, 
i ångesten förhåller hon sig till det farliga inom sig själv."

Om du vill bli på bättre humör så ska du le! 
I seriös forskning är det bevisat att musklerna i ditt ansikte hänger samman med ditt välbefinnande.

Att ge är att må bra.

Vi ska akta oss för att vara så säkra på att det som var rätt igår är lika rätt imorgon.

De oskrivna regler som styr vårt beteende är själva kittet som håller ihop vårt företag och de utgör skillnaden mellan vinst och förlust.

Vi lever i en miljö där struktur favoriseras framför kultur i de flesta bolag och det är lika synd som skadligt.

Så gott som alla som får chansen att visa att de är att lita på tar i så de blir blå för att slippa stå där med skammen att inte levt upp till förväntningarna.

Lär dig att alla andra är lika emotionella som du. Minns att dina kunder inte måste förstå vad du förstår. De måste förstå att du förstår.

Jag gillar onormala människor. Jag brukar prata om att onormala (oväntade kreativa, nyskapande) lösningar kräver onormala människor.

Boken "The 7 habits of highly effective people", skriven 1989 av Stephen R Covey är tveklöst - fortfarande - något av det bästa som skrivits i kategorin affärer, utveckling och ledarskap.

När hjärnan för möjlighet att arbeta "på egen hand" så kommer de nya och oväntade kopplingarna som de flesta av oss kallar kreativitet.

IQ x EQ x Kcal = Resultat

Är du en bra chef så uppmuntrar du dina medarbetare att ta eget ansvar - att göra dem till medansvariga. Jag pratar ofta om medarbetare som känner sig styrkta och stärkta framför de som känner sig styrda och störda.

Yttre attraktivitet är inget man ber om. Inget man får. Det är något man förtjänar.

I framgångsrika företag tar människor ansvar för att de vill. Inte för att de måste.
Good enough isn´t good enough.

I en värld där nöjda kunder nödvändigtvis inte är lojala behöver  du leverera varor, tjänster och service på en nivå som gör att kunden blir din ambassadör och rekommenderar dig till sina vänner och affärsbekanta.

Förtroende vinner man genom att visa god självkänsla med därav följande ödmjukhet, respektfullhet och empati. Addera handlingskraft, kompetens och välvilja, så kommer du nära de karaktärsdrag de flesta av oss vill se i en ledare.

Motivation är en inre drivkraft hos var och en av oss som söker efter mål eller mening i det vi gör eller ombeds göra. Att få motiverade medarbetare handlar därför om att förstå vad det verkligen är som motiverar varje enskild människa.

Det är betydligt lättare, smartare och effektivare att göra bra ännu bättre än att försöka göra dåligt bra.

Du är inte bra på allt. Det gäller att hitta Benny.

För den som inte har en hammare är inga problem en spik.

Jag gillar misstag. Det är av dem vi lär oss, utvecklas och går framåt.

Allt blir bra till slut. Och är det inte bra, så är det inte slut.

Köp gärna boken på Bokus eller Adlibris.