31 augusti 2015

Work rules! på Google

Chefboken #8 2015 summerar boken "Work rules! - Insights from inside Google that will transform how you live and lead" skriven av Googles HR-chef Laszlo Bock. Här ges en insyn i hur det är att jobba på det bästa företaget i USA, enligt tidningen Fortune.

Min exformativa summering:

På Google är frihet chefens bästa vän. Genom att ge medarbetarna frihet lockar du de bästa talangerna. Din roll som chef är att tjäna medarbetarna.

På Google lyfts gamla tiders makt och auktoritet från chefen och delas i stället ut till medarbetarna. Här råder till stor del den kollektiva tanken. Många beslut får inte fattas av endast en person, utan måste involvera flera. Det handlar t ex om vem som ska anställas, vem som ska sägas upp, hur någons prestation ska bedömas, hur hög lön någon ska ha, hur en produkt ska se ut - flera avgörande beslut för en verksamhet. Googles Eric Schmidt har uttryckt det så här: "Chefens uppgift är att tjäna teamet". Chefen ska inspirera medarbetarna och se till att det inte föreligger något hinder för dem att utföra sina uppgifter.
Googles grundares ledarskapsfilosofi föddes under studietiden. En student har friheten att jobba med vad han eller hon vill, de roligaste projektarbetena lockar andra att delta och det finns en lust och gränslöshet som skapar känslan av att det går att förändra världen.

Googles kultur bygger på tre hörnstenar:
 1. Företagets mission - "att organisera världens information och göra den tillgänglig och användbar för alla". Denna formulering gör att det blir ett moraliskt snarare än ett affärsmässigt mål.
 2. Transparens - på Google vet alla vad som är på gång. Alla frågor förtjänar ett svar.
 3. Rätten att få säga vad man tycker - "Antingen tror du att människor är goda och så välkomnar du deras synpunkter, eller så gör du det inte". Detta skapar organisatorisk effektivitet.
När Google rekryterar är det främst fyra attribut som de efterfrågar:
 1. Förmågan att ta till sig information
 2. Ledarskap
 3. "Googliness"
 4. Kompetens inom det område som tjänsten kräver
Googliness kan översättas till "kulturell passform", dvs du ska gilla att ha roligt, vara intellektuellt ödmjuk (våga erkänna att du har fel), vara samvetsgrann och känna dig bekväm med tvetydighet. Dessutom ska du kunna bevisa att du gjort modiga eller intressanta vägval i livet.

Googles rekrytering baseras på att "inte lita på din magkänsla". Rekryteringen följer fyra principer:
 1. Lägg ribban för kvalitet högt - en bra tumregel är att alltid anställa människor som är bättre än du själv.
 2. Hitta dina egna kandidater - använd t ex LinkedIn, alumnidatabaser eller olika branschsammanslutningar.
 3. Bedöm dina kandidater objektivt - inkludera dina medarbetare och kollegor i intervjuerna, dokumentera intervjuerna väl och använd dig av en grupp opartiska personer som fattar det faktiska beslutet.
 4. Ge kandidaterna en anledning till att börja - låt kandidaten uppleva människorna som de ska arbeta med.
Laszlo har summerat sin syn i ett manifest:
 • Ge ditt arbete mening. Jobbet upptar en tredjedel av ditt liv och hälften av dina vakna timmar.
 • Lita på dina medarbetare. Gör alla medarbetare till grundare.
 • Anställ dem som är bättre än du. Om du inte hittar rätt, ta det lugnt, vänta tills du hittar någon bättre.
 • Förväxla inte utveckling med kritik. Om du kombinerar kritik med konsekvens, om dina medarbetare känner att misstag leder till bestraffning, kommer de hellre käfta emot än att vara öppna för att lära sig.
 • Fokusera på de två svansarna. Studera och lär av de medarbetare som presterar bäst och fundera på om de som presterar sämst är på fel plats. 
 • Var måttfullt generös. Det är inte säkert att de stora gåvorna är de mest uppskattade.
 • Betala orättvist. Även om du inte har finansiella resurser att ge stora skillnader i lön, gör åtminstone något.
 • Knuffa verksamheten. Små knuffar i rätt riktning kan göra din grupp lyckligare och mer produktiv.
 • Hantera växande förväntningar. Om du tänker åstadkomma förändring tala om det för dina medarbetare.
 • Ha roligt - och börja sedan om från nummer ett igen. Att skapa en bra kultur och miljö är inte en engångsgrej, det kräver konstant inlärning och förnyelse.
Se Laszlo via YouTube:

30 augusti 2015

Så blir du framgångsrik

Forskning inom positiv psykologi har visat att det finns ett antal emotionella förmågor (EQ) som bidrar till framgång i livet. Det finns givetvis fördelar med att ha hög IQ eller att vara duktig i några av de klassiska skolämnena matte/fysik/svenska/historia eller varför inte bli expert på ett nischat område som Java-programmering, familjerätt, värdepapper… men, det visar sig att det ofta inte räcker med att vara kunnig inom det område du jobbar med. Det krävs att du dessutom är bra på att leda dig själv, att uttrycka dig effektivt, att kunna samarbeta med kollegor och partners, att lösa problem och ta beslut samt att hantera den stress som finns - det krävs helt enkelt att du är emotionellt kompetent.

Hur blir du emotionellt kompetent?
Alla kan vidareutveckla sin EQ. I motsats till begreppen personlighet och IQ som är mer statiska och svåra att utveckla, så är EQ något som går att träna upp. Man kan jämföra det med att gå på gym. Istället för att träna mage, biceps och triceps så tränar man känslomedvetenhet, empati, optimism, flexibilitet osv.

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) är kanske det bästa sättet att medvetet träna sin EQ. NLP är en samling modeller och verktyg som paketerats ihop för att hjälpa folk att uppnå mästerskap - att helt enkelt bli sitt bästa jag. Inom NLP så tränar man på Grundantagande, Tillstånd, Rapport, Meta-frågor, Kalibrering, F2, Feedback, NÖHRa, ELS, Ramar, Ankare… Indirekt eller direkt så innebär det vidareutveckling av din EQ.

En av modellerna inom NLP kallas för Förändringsnivåerna (f d neurologiska nivåer). Den består av sex olika logiska nivåer, som representerar olika abstraktionsnivåer av livet. En nivå i denna kallas för Förmåga/Färdighet och omfattar de allmänna färdigheter och strategier som vi använder i våra liv. 
Jag menar att ramverket kring EQ på ett heltäckande sätt beskriver alla möjliga existerande emotionella förmågor som behövs för att uppnå mästerskap. Samtidigt så ger Förändringsnivåerna inom NLP stöd på flera nivåer att utveckla respektive EQ-förmåga.
Om vi t ex väljer EQ-förmågan "Empati" så kan man börja fundera på i vilken Miljö man är empatisk (utanför COOP, på jobbet, inom familjen), vilket konkret Beteende man har när man agerar empatiskt (ger ett mynt till en tiggare, lyssnar på en kollega eller sitt barn), vilka Övertygelser och Värderingar man har kring att vara empatisk (jag mår bra av att skänka pengar till tiggare, jag orkar inte lyssna på gnälliga kollegor, familjen är viktigast), vilken Identitet jag har skapat för mig själv (jag är en person som hjälper utsatta människor, jag är en karriärmänniska, jag är en familjemänniska) samt vilket Högre syfte jag har med att vara empatisk (jag vill rädda världen, jag vill sluta jobba innan jag är 40, jag vill att mina barn ska få det så bra som möjligt).
Alltså, om du vill vidareutveckla din empatiska förmåga så kan du genom denna modell reflektera kring hur din empati påverkas av de Övertygelser och Värderingar, den Identitet och det Högre syfte du har skapat för dig själv. Du kan också förändra ditt Beteende och bestämma dig för i vilken Miljö du ska vara empatisk.

En ytterligare dimension som är karakteristisk för NLP är s k Tidslinjer (Timelines). Det innebär att man utnyttjar vår hjärnas förmåga att resa bakåt och framåt i tiden. Man kan t ex "skapa minnen i framtiden" som är så verkliga att de känns som att de redan har hänt. Detta är ett verkligt kraftfullt verktyg, både för att tydliggöra målbilder i framtiden och för att ändra på mindre trevliga minnen från det förflutna.
Om du t ex vill bli bättre på att agera mer empatiskt, så kan du mentalt resa framåt i tiden och prova hur det känns att agera empatiskt i en specifik situation. Då spelar du upp en "film" som beskriver hur det ser ut där du är, vad du och andra säger samt även hur det känns för dig. Detta kan du göra flera gånger tills det känns helt naturligt.

Vill du veta mer om hur emotionellt kompetent du är just nu? 
Då kan du använda världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens - testet EQ-i 2.0, t ex via den Välmående Ledaren. Då får du en uppfattning om hur du ligger till jämfört med andra avseende de 15 emotionella förmågor som identifierats. Du får dessutom en indikator på hur välmående du är. Detta har visat sig vara en väldigt viktig faktor kopplat till att förstå framgång i livet.

Läs gärna mer om EQ på EQ-bloggen.

20 augusti 2015

Det lärande samtalet

Jag har haft förmånen senaste veckorna att gå ledarprogrammet "Klart Ledarskap" hos IndigoIPEX - en utbildning som syftar till att skapa "klara och hållbara samarbetsrelationer baserade på partnerskap och ett klimat där människor lär av varandra".

Jag tänkte jag skulle koppla ihop några av grundbegreppen inom Klart Ledarskap med motsvarande termer inom EQ-ramverket. Något jag inser närapå alla vill förstå bättre! [förresten, bild från twicsy.com]

Det medvetna självet
"Att ha tillgång till och vara medveten om sina upplevelser"

Nyckelord inom Klart Ledarskap:

 • Upplevelsekuben (observation, tanke, känsla och vilja)
 • Mentala kartor
 • Klart språk
 • Här och nu
Emotionella förmågor att använda:
 • Känslomedvetenhet - förstå sina egna känslor
 • Självförverkligande - veta vad du själv tycker är meningsfullt
 • Realism - se saker och ting så som de faktiskt är
 • Problemhantering - hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade
 • Känslouttryck - kunna uttrycka sina känslor
Det beskrivande självet
"Att kommunicera sina upplevelser klart och tydligt till andra"

Nyckelord inom Klart Ledarskap:
 • Beskriv din upplevelse - innan du frågar
 • Var transparent - inte intim
 • Beskriv din upplevelse - ge inte omdömen
 • Beskriv påverkan - innan du reagerar
Emotionella förmågor att använda:
 • Självhävdelse - tydligt kunna kommunicera känslor, tankar och idéer på ett socialt acceptabelt sätt
 • Sociala relationer - kunna skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer
 • Känslouttryck - kunna uttrycka sina känslor
 • Självkänsla - känna en inre styrka och självförtroende
Det nyfikna självet
"Att vara nyfiken på andras upplevelser och underlätta för andra att kommunicera dem"

Nyckelord inom Klart Ledarskap:
 • Inbjudande hållning
 • Sök den goda intentionen
 • Lyssna genom upplevelsekuben
 • Parkera dina reaktioner
Emotionella förmågor att använda:
 • Empati - identifiera, förstå och uppskatta hur andra människor känner
 • Optimism - ha en positiv attityd och syn på livet
 • Impulskontroll - undvik att fatta förhastade beslut eller att agera obetänksamt
 • Flexibilitet - anpassa sina tankar och beteende till oförutsägbara och dynamiska omständigheter
Det uppskattande självet
"Att skapa goda spiraler i samarbeten och partnerskap"

Nyckelord inom Klart Ledarskap
 • Odla ett uppskattande förhållningssätt
 • Ta fasta på den goda intentionen
 • Spåra det goda
 • Vattna där det gror
Emotionella förmågor att använda:
 • Optimism - ha en positiv attityd och syn på livet
 • Självkänsla - känna en inre styrka och självförtroende
 • Stresstolerans - en tro att man kan påverka situationer på ett positivt sätt
 • Sociala relationer - kunna skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer
 • Självförverkligande - ägna tid åt det som leder till ett rikt och trivsamt liv

  Lärande samtal
  "Att bli klara över varandras upplevelser av en händelse"

  Nyckelord inom Klart Ledarskap:
  • Det medvetna självet
  • Det beskrivande självet
  • Det nyfikna självet
  • Triangulering
  Emotionella förmågor att använda:
  • Livsglädje - kunna känna nöjdhet och att uppskatta livets alla aspekter
  • Alla förmågor som nämnts ovan…
  Summering
  Klart ledarskap är en riktigt bra paketering av hur man genomför ett samtal där "fokus är att bli medveten om och tydliggöra sin egen upplevelse och att verkligen förstå den andres upplevelse av en händelse". Ett antal väl utvecklade emotionella förmågor behövs för att klara av detta på ett effektivt sätt. Om du vill gå riktigt på djupet kring att träna på dessa färdigheter - anmäl dig till en NLP-utbildning, t ex via FlowPartner. Vill du veta mer om emotionella kompetenser (EQ) och kanske själv göra ett personligt EQ-test, se "den Välmående Ledaren".